Fundusze Europejskie

 
   

 
 
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego
 
 
2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Nowoczesny senior
 
 
3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
- Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór
 
     
 

Projekt nr 1 - "Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego” to inwestycja warta niespełna 12 ml złotych, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego realizowany w latach 2010 - 2013. Przedmiotem projektu była renowacja, uatrakcyjnienie i promocja Zamku Krzyżtopór w Ujeździe.

Realizowany projekt zgodnie z założeniem konserwatorów i archeologów nie mógł zmienić znacząco wyglądu zamku. Wszelkie działania były poprzedzone wnikliwymi pracami archeologicznymi na obiekcie, których efekty były szeroko analizowane. Nadzór naukowy nad projektem prowadziła Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, która skupiła wokół siebie wielu specjalistów, znawców dziedziny konserwacji i rewitalizacji podobnych obiektów historycznych.

Prace obejmowały wykonanie: zabezpieczeń struktury zabytku poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich na murach Zamku, adaptacje pomieszczeń na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w bastionie „Smok” bez naruszenia oryginalnej bryły (w tym budowę sali audiowizualnej, sali wystawowej), wymianę zadaszeń, wykonanie posadzki dziedzińca, częściową rekonstrukcje budynku bramnego, wykonanie tras zwiedzania Zamku, częściową rekonstrukcję ogrodów różanych, zagospodarowanie terenu przed zamkiem, budowę parkingu, przeprowadzenie ogólnopolskiej akcji promocyjnej a także stworzenie zachwycającej iluminacji, która pozwoli na nocne zwiedzanie.

Realizację w/w projektu przyczyni się do utworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz znacznego polepszenia warunków zwiedzania, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie liczby zwiedzających Krzyżtopór turystów. Dzięki pracom renowacyjnym udało się dostosować obiekt do współczesnych standardów dotyczących obsługi ruchu turystycznego.

W ramach projektu pozyskane fundusze unijne pozwoliły na szeroko pojętą promocję, na którą złożyły się: reklamy i artykuły w mediach, banery reklamowe, opracowanie aktualnych wydawnictw i materiałów promocyjnych, stworzenie nowoczesnej strony www oraz profili społecznościowych. W ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej liczby osób, które nie znają Krzyżtoporu oraz przypomnieć się tym, którzy już do nas zawitali jednocześnie pokazując zmiany i udogodnienia w obiekcie.

Powyższe działania ukazują Zamek KRZYŻTOPÓR w Ujeździe - jako jeden z najważniejszych obiektów historycznych i turystycznych Województwa Świętokrzyskiego.


 
 

Projekt nr 2 - „Nowoczesny senior” - projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich". Projekt był realizowany przez Instytucje Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe od września 2012r do marca 2013r. Łączna wartość projektu 49.802zł.

Działaniami obciętych było 30 seniorów z terenu gminy Iwaniska, członków "Klubu Seniora' działającego od 2010 roku. Uczestnicy skorzystali z następujących form zajęć:

- Florystyka i bukieciarstwo- 80 godz.

- Wikliniarstwo- 40 godz.

- Aerobik z elementami tańca towarzyskiego - 80 godz.

W ramach prowadzonych zajęć były zorganizowane 2 wystawy: -16 grudnia 2012r. - Wystawa świąteczna prezentująca kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne oraz dekoracje choinkowe wykonane na zajęciach z bukieciarstwa i florystyki. - 17 marca 2013r.- Wystawa wielkanocna, na której zwiedzający mogli podziwiać prace powstałe na zajęciach z wikliniarstwa, koszyczki, dzbanki, pudełka oraz ozdobne jajka, króliczki i baranki.

Na zakończenie projektu wszyscy uczestnicy zajęć wzięli udział w wycieczce do Muzeum Wsi Kieleckiej. Wyjazdowi towarzyszyły warsztaty z bibułkarstwa i wikliniarstwa. Wszystkie materiały do realizacji działań, zostały zakupione w ramach projektu.

 
 
 
 
 
 


 
 

Projekt nr 3 - „Bliżej przeszłości Zamku Krzyżtopór” - projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Działanie 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt został zrealizowany w 2010 r. za kwotę 27,500 zł. którą przeznaczono na zakup:

 dwóch zbroi rycerskich

 VII - wiecznych stroi z epoki (dam dworu oraz szlachciców) dla pracowników Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Przeznaczone są one do ekspozycji: w sali wystawowej, podczas prelekcji historycznych dla szkół, pokazów w czasie targów turystycznych, stoisk promocyjnych oraz inscenizacjach historycznych na terenie Zamku.

Celami operacji było podniesienie atrakcyjności turystycznej Zamku. Przybliżenie historii obiektu oraz sylwetki jego mieszkańców. Ponadto miejscowość Ujazd i gmina Iwaniska posiadać będą dodatkowe narzędzia by zachęcić turystów do pojawienie się w tej okolicy oraz wypromują się jako tereny godne zwiedzenia. Zarówno w mieszkańcach gminy jak również w przybyłych gościach kształtować będziemy poszanowanie dziedzictwa kulturowego Polaków oraz podziw dla wspaniałej historii Rzeczpospolitej.